Master Shi De Yang          31st Generation


Master Shi De Yang
 began his formal training under Grand Master Shi Su Xi & Shi De Qian at the Shaolin Temple in China,

where he received his degree in Northern Shaolin.

 

Shi De Yang – Shi Xeng Peng – GM Zhu Tian Xi

Shi Xing Hong – Shi De Yang – Shi Xeng Peng – Sijie Zhang

Shi Xing Bo – Shi Su Xi – Shi De Yang

Master Shi De Yang runs several school around the world from the original Shaolin Temple in China.

 

Grandmaster Shi De Qian who is 31st generation taught Shifu Shi De Yang & Shifu Marquez.

The original Shaolin Temple where both of them graduated.